Gedragscode

Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer.  Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor het goede verloop van deze organisaties.  HRS Haasdonk vraagt uitdrukkelijk de algemeen aanvaarde normen en waarden van het voetbal te respecteren als bestuurslid, speler, opleider, begeleider, ouder of SUPPORTER tijdens elke activiteit van de club zowel op eigen terrein als op verplaatsing. Het reglement van inwendige orde is van toepassing in alle voetbalstadions, behoudens de bijzondere bepalingen opgenomen in art. 15.  Deze laatste bepalingen zijn van toepassing bij HRS Haasdonk (9524)

 1. Kennisname van het reglement

Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige

complex van het stadion Poerdam 7 te 9120 Haasdonk tijdens de

voetbalwedstrijden georganiseerd door HRS Haasdonk (9524)

hierna de organisator genoemd). De personen die dit complex

betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen

ervan aanvaarden en deze naleven.

 • Toegangsbewijzen

       Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om in het stadion te mogen vertoeven. Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion. Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, moet op elk moment in het bezit zijn van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

 • Plaatsen voor bezoekers

       Op het toegangsbewijs wordt de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid en de houder van het toegangsbewijs dient deze voorziene plaats in te nemen. Het is ten strengste verboden zich op te houden of te begeven naar een andere tribune,

compartiment of gedeelte van het stadion alsook een andere

plaats in de tribune in te nemen dan deze vermeld op het

toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijke instemming van de

veiligheidsverantwoordelijke. De koper of verkrijger en elke

overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is

hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.

 • Toegangsverbod

       De toegang tot het stadion is echter verboden of geweigerd aan personen:

 • die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;
 • die een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of -federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
 • die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, .…;
 • die door de stewards, die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, de toegang tot het stadion worden ontzegd overeenkomstig artikel 5 tweede alinea.

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch de organisator, noch de distributeur gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

 • Controles

Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het stadion wil begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde

voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De stewards kunnen om afgifte van die

voorwerpen verzoeken.

De toegang tot het stadion wordt ontzegd door de stewards aan een ieder die zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp alsook aan iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde.

Sommige gebruiksvoorwerpen zoals motorhelmen, …. kunnen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954 quater van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

 • Verboden voorwerpen en dieren

Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:

 • alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen, e.a.
 • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand
 • ontvlambare producten of materialen, spuitbussen
 • pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, …
 • om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.)
 • alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in het stadion.

 • Verbodsbepalingen voor toeschouwers

Het is in het voetbalstadion van de organiserende club verboden om, zondertoestemming van de Pro League/VFV/ACFF of de club, beelden/of geluidsopnamen van een wedstrijd te maken of daaraan mee te werken voor enig ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik in de privésfeer. Dit verbod geldt niet voor bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten, in zoverre zij naar het oordeel van de organiserende club optreden binnen de grenzen zoals gesteld bij hun accreditatie of in zoverre zij handelen binnen de grenzen van de contracten die de Pro League/VFV/ACFF heeft afgesloten met haar commerciële en/of mediapartners. In ieder geval is het een ieder verboden foto’s te verkopen voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de portrethouder (speler, club, liga, …).

Het is in het voetbalstadion van de organiserende club aan een ieder verboden om zonder geldige en voorafgaande schriftelijke machtiging van de organiserende club of van de Pro League/VFV/ACFF, matchdata, scoutingsdata, en/of statistieken te verzamelen of daaraan mee te werken middels draadloze netwerken of anderszins(bijvoorbeeld om live betting of rechtstreeks gokken aan te bieden of te faciliteren), behoudens voor hun eigen niet-commercieel, privaat oogmerk.

Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:

 • zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bv. dienstlokalen, kleedkamers, neutrale en VIP zones, perslokalen, burelen, private zalen, het speelveld, …
 • gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs, daken, of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op de zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de wedstrijd
 • de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het stadion
 • zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken
 • de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen
 • verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator.
 • te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt en in de tribunes
 • te roken in zones waar een rookverbod geldt
 • te wildplassen
 • schade te berokkenen aan personen en/of stadioninfrastructuur
 • spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen zonder voorafgaande goedkeuring van de organisator.

Bovendien mogen deze niet:

 • voor de reclameborden worden gehangen,
 • het zicht op het speelveld belemmeren,
 • de evacuatiewegen belemmeren,
 • de herkenbaarheid belemmeren.
 •  
 • Discriminatie

In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren, spandoeken en onbetamelijke uitlatingen op welke wijze ook die aanleiding geven tot racisme, homofobie, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

 • Richtlijnen organisator

In het stadion zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen uit het stadion worden verwijderd.

 • Machtigingen van de organisator

De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

 • de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs
 • de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten
 • de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd
 • het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen
 • de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.
 •  
 • Eigen risico bezoekers

Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating

afgeleverd door de organisator houdt zich in het stadion volledig op

eigen risico op. De organisator kan niet aansprakelijk worden

gesteld voor diefstal en ongeval.

 • Gegevens ter identificatie bezoekers

Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot “Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95 / 46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens” wordt de toeschouwer in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens.

Elke persoon die binnenkomt in het stadion kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex.

De verwerking van de beelden heeft tot doel de feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003 en wet van 27 december 2004, de misdrijven en de inbreuken op het reglement van inwendige orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

 • Uitsluiting toeschouwers

De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die

door de beslissing van de organisator verplicht wordt het stadion te

verlaten of de bepalingen van het reglement van inwendige orde

niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van

voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke

uitsluitingsprocedure.

 • Schadeloosstelling

Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen

en/of aan het Stadion kan strafrechtelijk vervolgd worden.

De “Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” van 21 december 1998, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, wet van 27 december 2004 en wet van 25 april 2007 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

 • Specifieke bepalingen voor HRS Haasdonk
 • Iedereen wordt gevraagd het sportcomplex netjes te houden.
 • Voor de kantine mag niet gevoetbald worden.
 • Fietsen zoveel mogelijk in de fietsenrekken plaatsen.     
 • Op de terreinen zelf bevinden zich enkel de bevoegde personen. De ruimten tussen de terreintjes bij spelen 5 tegen 5 worden als neutrale zone beschouwd.
 • Fietsen rond de terreinen (staanplaatsen voor toeschouwers) is verboden.
 • Het is verboden de lift onnodig te gebruiken of er in te spelen.
 • Spelers zijn verplicht het huishoudreglement dat in de kleedkamers ophangt en gemaakte afspraken met de trainers en afgevaardigden op te volgen.
 • Enkel bestuursleden mogen parkeren op parkeerplaatsen de bij de kantine.  Andere wagens horen op de grote parking thuis.
 • De grote toegangspoort aan de kant van de parking dient steeds vrij te zijn voor eventuele hulpdiensten.  Daar mag niet geparkeerd worden.
 • De toegangen tot de terreinen dienen steeds vrij te zijn.
 • Het is verboden uit de kantine drank mee te nemen in de tribune en rond de speelvelden.  Er mogen uit de kantine geen glazen of flessen naar buiten gebracht worden.
 • Het is verboden eigen drank mee te brengen tenzij na toestemming van de inrichters.
 • .
 • HRS Haasdonk heeft een actieplan tegen pesten opgesteld om iedereen in zo goed mogelijke omstandigheden zijn sport te laten doen.  We hebben als club niet alleen een sportieve maar ook een opvoedende taak te vervullen.  Pestgedrag wordt niet getolereerd.
 • Op gebied van druggebruik hanteert HRS Haasdonk de absolute nultolerantie.  Degenen die zich aan drugs bezondigen op welke wijze ook kunnen onmiddellijk worden uitgesloten.  Hen wordt de toegang tot de accommodatie ontzegd.
 • Bezoekers zijn verplicht de richtlijnen van de organisator of diens gemachtigden op te

             volgen i.v.m. veiligheid.

 • BENGAALS VUURWERK, VUURPIJLEN e.d. ZIJN VERBODEN.  

Eventuele schade zal op de gebruikers worden verhaald.